Polityka Prywatności

Sklepu Internetowego modus.com.pl

 

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest „MODUS” Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy
ul. Świętej Trójcy 2, 85 – 224 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000048943, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości: 1.816.000,00 zł, NIP 5540310451, REGON:
091109499, adres poczty elektronicznej: sklep@modus.com.pl lub modus@modus.com.pl, numer telefonu/fax.: (+48) 52 339 37 00 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą / Usługodawcą.

1.2.  Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Wszyscy pracownicy sklepu zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

2.1. Wyłącznym celem zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora jest zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto). Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych.

2.2. W sklepie zbierane są następujące dane osobowe:

 •          Imię i nazwisko/ Nazwa przedsiębiorstwa – podczas składania zamówienia każdy Kupujący jest  proszony o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy przedsiębiorstwa, które są niezbędne do wysłania zamówienia oraz możliwości kontaktu z Kupującym, ponadto do wystawienia rachunku, faktury.
 •          Adres zamieszkania/Siedziba przedsiębiorcy – niezbędny do wysyłki zamówionego towaru oraz do wystawienia rachunku, faktury.
 •          Adres dostawy - (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) niezbędny do wysyłki zamówionego towaru, jeżeli jest inny niż Adres zamieszkania/Siedziba przedsiębiorcy,
 •          Numer telefonu – niezbędny do potwierdzenia zamówienia lub kontaktu
  w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń,
 •          Adres e – mail – poprzez adres e – mail sklep wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia oraz inne informacje związane z realizacją zamówienia,
 •          Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych
  w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych.
 •          NIP, REGON - w wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo numer identyfikacji podatkowej (NIP), czy numer Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) Usługobiorcy lub Klienta.
 •          Cookies – Sklep wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu
  do Twoich indywidualnych potrzeb. Więcej na ten temat w polityce cookies.

Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu.

2.3. Odbiorcami danych osobowych są:

 •          przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora – gdy Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską (więcej na ten temat w Regulaminie Sklepu),
 •          podmiot obsługujący elektroniczne płatności w Sklepie Internetowym – gdy Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą (więcej na ten temat w Regulaminie Sklepu),

2.4.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

3.1. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce                      korzystać z usług Sklepu Internetowego i udostępniać informacje o sobie, jednakże niepodanie danych wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

3.2. Usługobiorca lub Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się
z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

3.4.  Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.