Akcjonariat


Dematerializacja Akcji

Na mocy nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych z sierpnia 2019 r. wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo – akcyjnych. Akcje wydane w formie dokumentów zostaną zastąpione zapisem cyfrowym.
Zgodnie z postanowieniami ustawy, 1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a z praw wynikających z posiadanych akcji będą mogły korzystać wyłącznie osoby ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot.
Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy zostanie dokonany w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie, do 30 września 2020r.